fbpx

Algemene voorwaarden Creativ Media

Artikel 1 – Definities

1.1 Creativ Media: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Creativ Media” ingeschreven onder handelsnummer 68324138.

 

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Creativ Media een overeenkomst heeft gesloten.

 

1.3 Diensten: De door Creativ Media te verlenen diensten zoals beschreven op www.creativ-media.nl waaronder webontwikkeling, grafisch vormgeving, SEO en online marketing. Onder webontwikkeling wordt verstaan: het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en eventueel de hosting van de Website.

 

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Creativ Media en Licentienemer op grond waarvan Creativ Media aan Licentienemer Diensten verleent.

 

1.5 Systeem: Door Creativ Media beheerde programma’s (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

 

1.6 Website: De door Licentienemer beheerde Website op basis van een CMS systeem zoals WordPress, Joomla of Opencart.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en rechtsbetrekkingen van Creativ Media.

 

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

 

2.3 Licentienemer gaat deze algemene voorwaarden aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

 

2.4 Creativ Media is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt.

 

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Creativ Media tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van Creativ Media zijn vrijblijvend en kunnen binnen viertien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

 

3.2 De Overeenkomst tussen Creativ Media en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de knop ‘offerte aanvragen’ op de Website van creativ-media.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens via telefoon, email of schriftelijk.

 

3.3 Creativ Media heeft het recht zonder opgaaf van reden een Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 – Gebruikersrecht

4.1 Wanneer Creativ Media volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Lincentiehouder, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp.

 

4.2 Creativ Media is zonder de toestemming van Licentiehouder niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Licentiehouder recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste twintig procent van het factuurbedrag.

 

4.3 Licentiehouder heeft met inachtneming van de belangen van Creativ Media, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Licentiehouder. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Licentienemer daartoe bevoegd.

 

5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Creativ Media.

 

5.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Creativ Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Creativ Media niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Licentienemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

5.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Licentiehouder tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Licentienemer, ongeacht of deze aan Creativ Media of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

5.5 Na het opleveren van de Dienst hebben noch Creativ Media noch Licentiehouder jegens elkaar een bewaarplicht van drie jaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 6 – Rechten en plichten Creativ Media

6.1 Creativ Media spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

 

6.2 Creativ Media is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Licentienemer, Creativ Media is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

 

6.3 Creativ Media behoudt zich het recht om de diensten te wijzigen. Creativ Media zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

 

6.4 Creativ Media kan de Diensten mogelijk uitbreiden met nieuwe elementen die nieuwe functionaliteiten bevatten. Updates die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze updates dient hij hierover nadere afspraken te maken met Creativ Media.

 

6.5 Creativ Media stuurt een maandelijkse nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten en eventuele aanbiedingen. Tenzij Licentienemer aangeeft deze niet te willen ontvangen, ontvangt de Licentienemer deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

 

6.6 Creativ Media maakt niet standaard een (maandelijkse) backup van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Licentienemer. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze automatische backups dient hij hierover nadere afspraken te maken met Creativ Media.

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentiehouder

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het exclusieve recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken en te promoten.

 

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

 

7.3 Tenzij anders overeengekomen is Licentienemer zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

 

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het  opstellen van een offerte / factuur. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de de contactpagina van Creativ Media door te geven.

 

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Creativ Media mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(g) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

 

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Creativ Media zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Creativ Media tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

7.7 Bij overstap van een ander platform is de Licentienemer zelf verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe  URL’s, om zo de eventuele SEO-score te behouden.

Artikel 8 – Betaling

8.1 De licentievergoeding wordt voor oplevering van de Dienst gefactureerd via de mail.

 

8.2 Betaling van de licentievergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Via de website creativ-media.nl kan geen gebruik worden gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

 

8.3 Creativ Media heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

 

8.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 70,-.

 

8.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Creativ Media bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

 

8.6 Creativ Media heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 40 dagen na de factuurdatum nog niet is ontvangen.

Artikel 9 – Garantie

9.1 Creativ Media staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Creativ Media geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, uitsluitend ter beoordeling van Creativ Media. Als een Dienst eenmaal is opgeleverd is een volledige terugbetaling onmogelijk.

 

9.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de geleverde websites van Creativ Media, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in beveiligde informatie, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

 

9.3  Tijdens het project wordt Licentienemer op de hoogte gehouden met screenshots, video’s en andere voorbeelden. Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na oplevering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

 

9.4 Indien Licentienemer het niet eens is met de oplevering van een Dienst kan Licentienemer contact met Creativ Media opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt er een prijsreductie toegepast of wordt er een gratis Dienst aangeboden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en overmacht

10.1 Creativ Media is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

 

10.2 Licentienemer zal Creativ Media en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

 

10.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Creativ Media.

 

10.4 Creativ Media is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Creativ Media
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen

 

10.5 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Creativ Media tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

 

10.6 Indien Creativ Media door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.