Shop    |   Contact    |   Over Creativ Media

Algemene voorwaarden Creativ Media

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 Creativ Media: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Creativ Media” ingeschreven onder handelsnummer 68324138.

1.2 Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie Creativ Media een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Creativ Media te verlenen diensten zoals beschreven op www.creativ-media.nl waaronder webontwikkeling, grafisch vormgeving, Chipped Designs, SEO en online marketing. Onder webontwikkeling wordt verstaan: het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem uitsluitend met het doel de Website op te zetten en te onderhouden, en eventueel de hosting van de Website.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Creativ Media en Opdrachtgeverop grond waarvan Creativ Media aan Opdrachtgever Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door Creativ Media beheerde programma’s (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van een Website), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Opdrachtgever de Diensten verleent.

1.6 Website: De door Opdrachtgever beheerde Website op basis van een CMS systeem zoals WordPress, Joomla of Opencart.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en rechtsbetrekkingen van Creativ Media.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Opdrachtgever gaat deze algemene voorwaarden aan in de hoedanigheid van bedrijf. Opdrachtgever kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Creativ Media is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt.

2.5 Indien Opdrachtgever de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Creativ Media tot vergoeding van kosten of schade is gehouden.


ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle offertes van Creativ Media zijn vrijblijvend en kunnen binnen viertien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Creativ Media en Opdrachtgever komt tot stand door te klikken op de knop ‘offerte aanvragen’ op de Website van creativ-media.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Creativ Media heeft het recht zonder opgaaf van reden een Opdrachtgever te weigeren.


ARTIKEL 4 – GEBRUIKERSRECHT

4.1 Wanneer Creativ Media volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Opdrachtgever, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp.

4.2 Creativ Media is zonder de toestemming van Opdrachtgever niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste twintig procent van het factuurbedrag.

4.3 Opdrachtgeverheeft met inachtneming van de belangen van Creativ Media, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


ARTIKEL 5 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Opdrachtgever. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtgever daartoe bevoegd.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Creativ Media.

5.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Creativ Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Creativ Media niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtgever openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtgever tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtgever, ongeacht of deze aan Creativ Media of aan derden ter hand zijn gesteld.

5.5 Na het opleveren van de Dienst hebben noch Creativ Media noch Opdrachtgever jegens elkaar een bewaarplicht van drie jaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


ARTIKEL 6 – RECHTEN EN PLICHTEN CREATIV MEDIA

6.1 Creativ Media spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 Creativ Media is niet betrokken bij de inhoud van de Website van Opdrachtgever, Creativ Media is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.3 Creativ Media behoudt zich het recht om de diensten te wijzigen. Creativ Media zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 Creativ Media kan de Diensten mogelijk uitbreiden met nieuwe elementen die nieuwe functionaliteiten bevatten. Updates die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze updates dient hij hierover nadere afspraken te maken met Creativ Media.

6.5 Creativ Media stuurt een maandelijkse nieuwsbrief waarin Opdrachtgevers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten en eventuele aanbiedingen. Tenzij Opdrachtgever aangeeft deze niet te willen ontvangen, ontvangt de Opdrachtgever deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 Creativ Media maakt niet standaard een (maandelijkse) backup van gegevens die gebruikt worden binnen de Website van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze automatische backups dient hij hierover nadere afspraken te maken met Creativ Media.


ARTIKEL 7 – RECHTEN EN PLICHTEN OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever verkrijgt hierbij het exclusieve recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken en te promoten.

7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van de Website.

7.4 Opdrachtgever dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Opdrachtgever worden gevraagd tijdens het opstellen van een offerte / factuur. Opdrachtgever dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de de contactpagina van Creativ Media door te geven.

7.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Creativ Media mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Opdrachtgever bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(g) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Opdrachtgever zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Creativ Media zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Creativ Media tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Bij overstap van een ander platform is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het instellen van redirects van oude URL’s naar nieuwe URL’s, om zo de eventuele SEO-score te behouden.


ARTIKEL 8 – BETALING

8.1 Creativ Media is gerechtigd eenmaal per jaar de door haar gehanteerde tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijziging zal eerst ingaan nadat deze vooraf aan Opdrachtgever is medegedeeld. Creativ Media heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

8.2 Betalingen aan Creativ Media dienen door Creativ Media te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever, zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist, over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 2 procent per kalendermaand, waarbij een deel van een maand als volledige maand wordt gerekend.

8.3 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 69,-.

8.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Creativ Media bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

8.6 Creativ Media heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 40 dagen na de factuurdatum nog niet is ontvangen.


ARTIKEL 9 – GARANTIE
9.1 Creativ Media staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Creativ Media geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, uitsluitend ter beoordeling van Creativ Media. Als een Dienst eenmaal is geaccordeerd en opgeleverd dan is een volledige terugbetaling onmogelijk.

9.2 Gebreken in de beveiliging van de door Opdrachtgever opgeslagen informatie op de geleverde websites van Creativ Media, gebreken als gevolg van handelingen van Opdrachtgever zelf of van andere Opdrachtgevers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in beveiligde informatie, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9.3 Tijdens het project wordt Opdrachtgever op de hoogte gehouden met screenshots, video’s en andere voorbeelden. Opdrachtgever dient de geleverde dienst meteen na oplevering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

9.4 Indien Opdrachtgever het niet eens is met de oplevering van een Dienst kan Opdrachtgever contact met Creativ Media opnemen via de contactpagina op de website. Opdrachtgever krijgt dan binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie. Indien het geschil van Opdrachtgever gegrond wordt bevonden, wordt er een prijsreductie toegepast of wordt er een gratis Dienst aangeboden.


ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

10.1 Creativ Media is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

10.2 Opdrachtgever zal Creativ Media en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Opdrachtgever van de Diensten.

10.3 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Creativ Media.

10.4 Creativ Media is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Creativ Media
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Opdrachtgever benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen

10.5 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Creativ Media tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

10.6 Indien Creativ Media door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Algemene voorwaarden Chipped Card

DEFINITIES

Voor de toepassing van de algemene voorwaarden

 1. Bedenktijd: de termijn waarin de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 2. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met chippedcard.nl.
 3. Dag: een kalenderdag.
 4. Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten/diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is gespreid in die tijd. 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt persoonlijke informatie op te slaan, op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst. 
 7. Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping dat chippedcard.nl beschikbaar stelt en dat een consument kan invullen wanneer hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten/diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door chippedcard.nl georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer vormen van communicatie op afstand. 
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn. 
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voor waarden van Chipped Card. 

2. CHIPPED CARD | CREATIV MEDIA

Vestigingsadres: Rijkstraatweg 539-1, 2025DE, Haarlem, Nederland
E-mail adres: info@chippedcard.nl
Websites: www.chippedcard.nl, www.creativ-media.nl
Kvk-nummer: 68324138 
BTW-identificatienummer: NL002338772B28

3. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chipped Card en op elke overeenkomst en bestellingen tussen chippedcard.nl en consumenten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument ‘ter hand gesteld’. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangegeven dat de voorwaarden bij chippedcard.nl in te zien zijn en worden deze zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden op verzoek van de consument.
 3. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, kunnen de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.
 4. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch in te zien zijn end at deze op verzoek van de consument kosteloos toegezonden kunnen worden. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor de rest van kracht en zullen deze onmiddellijk in onderling overleg worden vervangen door een bepaling die de strekking van het origineel zo goed mogelijk tegemoetkomt.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar geest’ van deze algemene voorwaarden.

4. HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. chippedcard.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als chippedcard.nl afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten/diensten. Kennelijke vergissingen binden chippedcard.nl niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en informatie in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. chippedcard.nl kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft:

  – Prijs incl. belastingen
  – Eventuele verzendkosten
  – De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
  – Of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is.
  – De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst
  – De termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de temijn waarbinnen chippedcard.nl de prijs garandeert.
  – Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke manier zij voor de consument te raadplegen is.
  – De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien u deze wenst te herstellen.
  – Alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten.
  – Beschikbare maten, kleuren en specificaties.
  – De gedragscodes waaraan chippedcard.nl is onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen.
  – De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

5. DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt chippedcard.nl de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door chippedcard.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft chippedcard.nl  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument in staat is om elektronisch te betalen, zal chippedcard.nl passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
 4. chippedcard.nl kan zien – binnen wettelijke kaders – informeren of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde sluiting van de overeenkomst op afstand. Indien chippedcard.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een opdracht of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Chippedcard.nl zal het product of de dienst aan de consument vergezellen met de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame levensdrager:
 6. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
 7. De informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 8. De gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij chippedcard.nl deze gegevens reeds aan de consument heeft verstrekt voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst.
 9. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 10. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

6. HET HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen vertegenwoordiger en bekendgemaakt aan chippedcard.nl.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking retourneren aan chippedcard.nl, conform de instructies.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht chippedcard.nl hiervan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen. De consument moet dit kenbaar maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan chippedcard.nl heeft geretourneerd, is de koop een feit.

7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt hij ten hoogste de kosten van het terugzenden van de goederen.
 2. Indien het product of de verpakking niet in de originele staat zijn geretourneerd kan een deel, of het volledige aankoopbedrag worden ingehouden om de schade te vergoeden.

8. DE TARIEVEN

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn incl. btw.
 2. chippedcard.nl behoud het recht om producten in prijs te verhogen. Prijsverhogingen worden van te voren aangegeven.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is chippedcard.nl niet verplicht het product tegen gereduceerd tarief te leveren.

9. CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Chippedcard.nl garandeert dat de producten/diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum van totstandkoming van de overeenkomst. Indien overeengekomen staat chippedcard.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ene ander dan normaal gebruik.
 2. Een door chippedcard.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en aanspraken die de consument uit hoofde van de overeenkomst tegen chippedcard.nl kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan chippedcard.nl te worden gemeld. Producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantieperiode van chippedcard.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. chippedcard.nl is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing als:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of verwerkt of door derden heeft laten repareren en/of laten bewerken;
– De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van chippedcard.nl behandeld en/of zijn op de verpakking behandeld.
– De gebreken zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft opgelegd of zal opleggen met betrekking tot de aard of kwaliteit van gebruikte materialen.
– Chippedcard.nl garandeert een 2 jaar werking van de persoonlijke website (chippedcard.nl en creativ-media.nl)

9. LEVERING EN UITVOERING

 1. chippedcard.nl zal de uiterste zorg besteden aan het ontvangen en uitvoeren van bestelling van producten en het beoordelen van verzoeken om dienstverlening.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft medegedeeld.
 3. Behoudens hetgeen in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal chippedcard.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorgvertraging zich niet voordoet, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan geen van deze termijnen kan de consument rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Bij ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Chipped Card het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal  chippedcard.nl er alles aan doen om een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij levering zal duidelijk en begrijpelijk worden vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de klant.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij chippedcard.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienend e door consument verschuldigde bedragen binnen 7 dagen na aanvang van de bedenktijd als bedoeld in artikel 6 lid 1 te zijn voldaan. Termijn gaat in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan chippedcard.nl te melden.
 3. Bij niet-betaling door de consument heeft chippecard.nl het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de redelijke, vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

11. KLACHTENPROCEDURE

 1. chippedcard.nl neemt klantenservice erg serieus en behandelt elke klacht volgens een vaste procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij chippedcard.nl.
 3. Bij cippedcard.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door chippedcard.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderhevig is aal geschillenbeslechting.
 5. Bij klachten dient de consument zich eerst tot chippedcard.nl te wenden.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van chippedcard.nl niet op, tenzij chippedcard.nl schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door chippedcard.nl gerechtvaardigd wordt bevonden, zal chippedcard.nl naar eigen inzicht de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.
 8. Op overeenkomsten tussen chippedcard.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Aanleverspecificaties

Hieronder vind je de aanleverspecificaties en/of werktekening voor de Chipped Cards. De werktekening is eenvoudig te downloaden, zodat je direct aan de slag kunt met je ontwerp.

Kom je er toch niet helemaal uit? Neem dan gerust contact op. 

Specificaties

Formaat: 
Marge:
Resolutie:
Bestandsformaat:

91,5 x 60 mm
Incl. 3mm marge
300 tot 600 DPI
.PDF .JPG .PNG

Werktekening

Zorg dat er ruimte vrij blijft van minimaal 25 x 25 mm indien je gekozen hebt voor een extra QR-code.